VIEVIE

Cổ đông

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

7 Tháng Năm, 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du Lịch Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến quý Cổ đông việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo Tài liệu chi tiết như đính kèm, bao gồm:
1. Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
2. Chương trình đại hội.
3. Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về các hoạt động năm 2023.
5. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024.
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
7. Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 25/4/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
8. Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 25/4/2024 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.
9. Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 25/4/2024 về việc thông qua kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phê duyệt kinh phí hoạt động năm 2024.
10. Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 25/4/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
11. Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 25/4/2024 về việc thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở và sửa đổi điều lệ Công ty.
12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Trân trọng,
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

028. 38 213 221
hr.tcots@tco.com.vn