VIEVIE

Cổ đông

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

2 Tháng Sáu, 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du Lịch Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến quý Cổ đông việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo Tài liệu chi tiết như đính kèm, bao gồm:

 1. Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.
 2. Chương trình đại hội.
 3. Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông
 4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về các hoạt động năm 2021.
 5. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022.
 6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 7. Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 06/6/2022 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
 8. Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 06/6/2022 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.
 9. Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 06/6/2022 về việc thông qua kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phê duyệt kinh phí hoạt động năm 2022.
 10. Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 06/6/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
 11. Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 06/6/2022 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2022 – 2027).
 12. Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 06/6/2022 về việc thông qua Phương án đầu tư, vay vốn kinh doanh Khách sạn Ha Noi Golden tại số 107 đường Nguyễn Thiện Thuật, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
 13. Phương án đầu tư Khách sạn tại Nha Trang – Khánh Hòa
 14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng,

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

 

028. 38 213 221
hr.tcots@tco.com.vn