VIEVIE

Cổ đông

BÁO CÁO KIỂM TOÁN 2019

14 Tháng Mười Hai, 2021

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ bay và Du lịch biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Trân trọng,

028. 38 213 221
hr.tcots@tco.com.vn