VIEVIE

Cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2021

28 Tháng Tư, 2022

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ bay và Du lịch biển Tân Cảng trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Trân trọng,

028. 38 213 221
hr.tcots@tco.com.vn